A közösségi együttélés szabályai

 

 

 

Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2014 (III.5) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezméneiről

 

Kivonat:

A közösségi együttélés alapvető szabályai: a rendeletben a közösség érdekében meghatározott magatartási szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal vagy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság észlelése alapján, vagy bejelentés alapján indítható. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a jegyző jogosult. A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók: figyelmezetés, közigazgatási bírság, tevékenységtől való eltiltás, elkobzás. A helyszíni bírság kiszabására a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alkalmazásában álló rendész jogosult.

 

A közterületek tisztántartásával, köztisztasággal összefüggő magatartások megszegése

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

közterületen szemetel, azt bármilyen módon beszennyezi,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon nem gondoskodik a fű, a növényzet rendszeres kaszálásáról, egyéb módon történő nyírásáról, a gyommentesítésről, valamint az udvar rendben- és tisztántartásáról,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan szemetes vagy az ingatlanon külön engedély nélkül hulladékot halmoz fel,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méteres területsáv, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő terület) tisztántartásáról, gyommenetesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról nem gondoskodik, a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve a járműközlekedést akadályozó módon helyez el,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadékvíz zavartalan elvezetését nem biztosítja,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti zöldterületet, közterületet – az úttestig - nem gondozza, nem tartja rendben, a hulladékot nem gyűjti össze, valamint a járdára, útra kihajló, a közlekedést akadályozó bokrok, sövények, ágak nyeséséről nem gondoskodik,

- az általa használt gépjárművel, a járdára, útra felhordott sár takarításáról nem gondoskodik,

- építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

- nem távolítja el a közterületre vagy annak létesítményeire kihelyezett, idejétmúlt plakátokat, hirdetményeket, hirdetéseket,

- közkifolyónál és tűzcsapnál járművet mos, állatot itat vagy a műtárgyakból vizet elvezet,

- ingatlanáról a közterületre szennyvizet kienged.

 

Közterületek használatával  kapcsolatos magatartások

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

- a közterületet engedély vagy bejelentés nélkül veszi igénybe,

- a közterületet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy más célra használja,

közterület-használati díjat határidőre nem fizeti meg,

- mezőgazdasági, vagy vállalkozói, magángazdasági tevékenység ellátáshoz szükséges gépjárművet tartósan közterületen tárol,

- közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, meghibásodott, lejárt műszaki érvényességű járművet 72 órát meghaladó időtartamban tart,

- a közterületet vagy annak egy részét engedély nélkül bármilyen eszközzel vagy anyaggal elhatárolja, elkeríti, így különösen az ingatlan előtti közterületen elkerítés céljából köveket, oszlopokat vagy egyéb fizikai akadályt helyez ki,

- az általa igénybe vett területet nem tartja rendben, a közterület-használata után nem gondoskodik az eredeti állapot helyreállításáról, a közterület rendbetételéről.

 

Állattartással kapcsolatos szabályok megszegése

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

- olyan helyen tart állatot, ahol a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VI. 14.) önk. számú rendelet vagy a környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önk. sz. rendelet (a továbbiakban: környezetvédelmi rendelet) tiltja,

- az állattartás céljára szolgáló létesítmények építésével, azok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat megszegi, az állat tartására szolgáló létesítmény és kifutója, valamint a trágyatároló vonatkozásában meghatározott védőtávolságokat nem tartja be,

- nem gondoskodik az állatok elhelyezésére szolgáló épületek naponkénti takarításról, a rendszeres fertőtlenítésről, az építményekben található kártékony állatok irtásáról,

az állattartásra szolgáló helyet nem keríti el,

- az állattartás során nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra, a közterületre ne tudjon átjutni,

- a tulajdonában lévő eb veszettség elleni oltásáról évente – az eb első évében két alkalommal - nem gondoskodik,

- ebet – a vakvezető kutya, valamint az intézmény őrzését szolgáló őrző-védő eb kivételével – vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, élelmiszerboltba vagy más kereskedelmi tevékenységet folytató üzletbe, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, a temető területére, játszótér, sportpálya és a strand területére beenged, illetve bevisz,

- közterületen ebet póráz nélkül, illetőleg nagytestű ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltat,

- az ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja, felügyelet nélkül kóborolni hagyja,

- a kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy az a környező lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét, nyugalmát zavarja,

- a kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy az anyagi kárt okoz, továbbá az emberi életet, testi épséget és egészséget veszélyezteti.

 

Kiegészítés: Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól. Megjelent a Bogdányí Híradó 2020. júniusi szám 4. oldal. Írta: Dunabogdány Jegyzője

 

Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok megszegése

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

- az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot nem a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint gyűjti, adja át a szolgáltatónak,

- az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot közterületen, a szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe vagy mellé, illetve egyéb nem engedélyezett helyen rak le vagy helyez el, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényzetébe, zsákjába helyezi el,

- a kötelező közszolgáltatási szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget,

a tulajdonában/használatában lévő hulladékgyűjtő edényt – az ürítési időszak kivételével – közterületen tárolja, helyezi el, vagy elszállítás céljából úgy helyezi el, hogy az a gyalogos, vagy járműforgalmat akadályozza,

- települési szilárd hulladékot veszélyes hulladékkal összekeverve, állati tetemet, építési törmeléket, egyéb folyékony, tűz- és robbanásveszélyes, mérgező anyagot helyez el a gyűjtőedénybe,

- omtalanítási időszakot kivéve hulladékot közterületen tárol,

- a szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényzetbe ott el nem helyezhető, nem megfelelő hulladékot helyez el,

 

Kiegészítés:

A hulladék elszállítás rendje Hulladékelszállítási naptár (2023.) Részletes információk a kommunális hulladék, a házhoz menő szelektív hulladék, zöldhulladék, lom, és veszélyes hulladékok elszállításról.

- Használt sütőolaj: Hajó utca buszfordulónál elhelyezett gyűjtőpont, és COOP üzlet (Kossuth Lajos utca 130.) 80 Ft/liter értékű kuponnal!

- Használt fényforrások: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben

- Használt elemek: helyi óvoda és iskola

- Zöldhulladék: Tűzgyújtás, égetés helyett komposztálni is otthon, vagy az saját ingatlanon belül. Fizetős szolgáltatásként lehetőség van zöldhulladék lerakására a Zöldhulladék Dunakanyar dunabogdányi cég telephelyén is.

 

 

A helyi környezet védelmével kapcsolatos magatartások megszegése

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

- fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt hulladékot, olajos fűrészport, szerves vagy állati hulladékot éget,

- hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb gyúlékony anyag stb.) nyílt téren éget el,

-az avar és kerti hulladék égetését nem a környezetvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően és időszakban végzi. Kiegészítés: Az önkormányzat ide vonatkozó korábbi helyi szabályozását hatályon kívül helyezte 2021. március 10-től. Így az országos szabályozás az irányadó: tilos az avar és kerti hulladék égetése.

- fát engedély nélkül kivág, megcsonkít,

- a zöldfelületeket bármilyen módon károsítja, a zöldfelületek építményeit, tartozékait megrongálja, megsemmisíti,

- a közterületen elhelyezett virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja,

- játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöldfelületre gépkocsival vagy egyéb járművel – a fenntartást, fejlesztést, vagy hulladékszállítást végző gépjárművek kivételével – behajt, beáll.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 12,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel Dunabogdány Község közigazgatási területén, a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet alapján súlykorlátozással érintett helyi közútra engedély nélkül behajt, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja.

 

Amennyiben magasabb szintű jogszabály máshogy nem rendelkezik, tilos és a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Dunabogdány község közigazgatási területén közterületen – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – szeszesitalt fogyaszt.

 

 

Dunabogdány Község Önkormányzata 10/1998 (VI.22.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

 

kivonat

 

Közterületek tisztántartása, hulladékgyűjtés

 

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méteres széles területsás), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, a úttestig terjeső teljes terület

- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai

tisztántartásáról, hó -, illetve jégmentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

Az ingatlan tulajdonosai kötelesek az ingatlanukat a település követelményeinek megfelelően rendben tartani. Ennek érdekében:

  • az ingatlan utcáról látható részén a településképet zavaró építmény, tárgy, anyag (pl. viskó, ól, kiselejtezett gép, építőanyag-törmelék, stb.) elhelyezése tilos,
  • kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártevő rovarok és állatok irtása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak folyamatos nyesése, stb.)

- Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzemelési időben az üzemelő köteles tisztán tartani.

- A közterületek, a sportolás célját szolgáló területek szennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében a területeken szemetet (papír, gyümölcslé, konzervdoboz, üveg, ételhulladék, stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad. Mindezek vonatkoznak a külterületekre is.

-Tilos a közterületre építési törmeléket, salakot vagy szemetet kihordani, vagy szennyezett vizet kiönteni. A keletkezett salak, törmelék elszállításáról saját költségen az köteles gondoskodni, akinél keletkezett.

- A tiltott szeméttelepek felderítése és felszámoltatása a Polgármesteri Hivatal feladata.

- Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a település közigazgatási területén csak közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, finom szemcséjű salak, zúzott kő, stb.) lehet használni. A Polgármesteri Hivatal külön engedélyével - indokolt esetben - magnézium-klorid használható. A felhordott sarat szükség szerint többször el kell távolítani. Tilos a kősóval történő síkosságmentesítés a betonozott közlekedő utak és a növényzet megóvása érdekében.

 

A víz minőségének védelme

 

- A Duna által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávján található szemét, uszadék és hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról közvetlen a vízparti ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.

Törekedni kell a szemét Dunába jutásának megakadályozására.

- A vízfolyások, árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról.

- Azok a háztartások, amelyek nincsenek rákötve a helyi szennyvízrendszerre, számlával igazolni kötelesek, hogy a vízfogyasztással közel azonos mennyiségű szennyvizet az erre kijelölt szennyvíztisztítóban helyezték el.

- A község egész közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag vagy hulladék talajba, illetve vízbe jutását, beszivárgását. Ilyen anyagot talajba illetve vízbe juttatni (elásni) tilos.

- A szennyvizet a belvízelvezető árokba bevezetni tilos.

- Ásott kútba csapadékvizet vagy szennyvizet bevezetni tilos.

 

Kiegészítés: 

Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2019. (V.14) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Dunabogdány Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Cél a község termőtalajának és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület védelme.

A közszolgáltatás nyújtására kijelölt közszolgáltató a Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) 

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja

Igénybevétel egységára: 5.320,- Ft/m3 + ÁFA,

ÁFA, ahol a közszolgáltatás díja fordulónként fizetendő, mely forduló 5 m3 mennyiséget jelent.

 

Álltatok tartása

 

A terjedelem miatt lásd a rendelet V. fejezetét.

 

Zöldterületek védelme

 

- Aki a közterületen a fákat megsebzi, csonkítja, cserjéket megrongálja (tiporja, letépi), a szabálysértési eljárás következményein kívül köteles a zöldkár értékének megfelelő kártérítést fizetni.

- Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat vagy egyéb állatot pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. Az állatok elpusztítója a mindenkor érvényes kártérítési jegyzék szerint köteles kártalanítást fizetni.

- A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is.

Tilos a zöldterületeket beszennyezni, környékükön szemetet elszórni.

 

Zajjal járó tevékenység szabályozása

 

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó zöldfelület-fenntartási, kertépítési tevékenység, barkácsolási, építési, szerelési munkák, zajt keltő gépek és gépesített kéziszerszámok, eszközök használata

a) munkanapokon 8:00 és 19:00 óra között

b) szombaton 8:00 és 14:00 óra között engedélyezett,

c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más időszakban tilos.

 

 

AZ ÜZLETEK ÉJSZAKAI NYITVATARTÁSÁNAK RENDJE

 

Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

 

 

A lakosság nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítása, továbbá az ifjúság és a közrend védelme érdekében az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása.

 

 

A vendéglátó üzletek

  1. a) hétfőtől csütörtökig 22.00 – 06.00 óra között,
  2. b) pénteken és szombaton 24.00 – 06.00 óra között, valamint
  3. c) vasárnap 22.00 – 06.00 óra között

a (2) és (3) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.

Kivételek: december 31-én 22.00 órától az azt követő nap 06.00 óráig.

Eltérő nyitvatartást – legfeljebb 02.00 óráig – engedélyezhet a jegyző.

 


Megosztás a Facebookon