A közösségi együttélés szabályai Dunabogdányban

Előszó

A közösségi együttélésnek vannak írott és íratlan szabályai is. Az írottakat nem olyan egyszerű megtalálni és eligazodni bennük az egyszeri polgárnak, még Bogdányban sem. Az írott szabályok elsősorban Dunabogdány önkormányzati rendeletein alapulnak. Az alábbi összeállítás megpróbál segíteni ebben, egy helyre gyűjtve a legfontosabb információkat ebben a témában, 3 szintű mélységben:

1.) Az 5+1 legfontosbabb szabály. 2.) A rendeletekből kiemelt fontosabb részletek a bejegyzésben. 3.) A vonatkozó rendeletek a gyors és teljes elérhetősége a kék hivatkozásokra kattintva. 

Íratlan szabályként pedig érdemes szem előtt tartani a „jó szót", az áldásos jószomszédi viszonyt (rossz szomszédság török átok), és a kölcsönösségre vonatkozó örökérvényű szabályt, hogy: „Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik.”

 Jó böngészést.

az-5-legfontosabb-szabaly.jpg

 

A közösségi együttélés szabályai

Dunabogdány Község Önkormányzata 4/2014 (III.5) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

A közösségi együttélés alapvető szabályai: a rendeletben a közösség érdekében meghatározott magatartási szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból a Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal  vagy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság  észlelése alapján, vagy bejelentés alapján indítható. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a jegyző jogosult. A rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben alkalmazható szankciók: figyelmeztetés, közigazgatási bírság, tevékenységtől való eltiltás, elkobzás. A helyszíni bírság kiszabására a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság alkalmazásában álló rendész jogosult.

Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal elérhetősége: 06/26 391 025, info@dunabogdany.hu

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság elérhetősége: 06/20 290 0190, szeri@szentendre.hu)

Körzeti megbízott elérhetősége:  06/70 400 7079

 

A közterületek tisztántartásával, köztisztasággal összefüggő magatartások megszegése

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

közterületen szemetel, azt bármilyen módon beszennyezi,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanon nem gondoskodik a fű, a növényzet rendszeres kaszálásáról, egyéb módon történő nyírásáról, a gyommentesítésről, valamint az udvar rendben- és tisztántartásáról,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan szemetes vagy az ingatlanon külön engedély nélkül hulladékot halmoz fel,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méteres területsáv, ha a járda mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő terület) tisztántartásáról, gyommenetesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, síkosság-mentesítéséről, a hó eltakarításáról nem gondoskodik, a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve a járműközlekedést akadályozó módon helyez el,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, a csapadékvíz zavartalan elvezetését nem biztosítja,

- a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan előtti zöldterületet, közterületet – az úttestig - nem gondozza, nem tartja rendben, a hulladékot nem gyűjti össze, valamint a járdára, útra kihajló, a közlekedést akadályozó bokrok, sövények, ágak nyeséséről nem gondoskodik,

- az általa használt gépjárművel, a járdára, útra felhordott sár takarításáról nem gondoskodik,

- építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

- nem távolítja el a közterületre vagy annak létesítményeire kihelyezett, idejétmúlt plakátokat, hirdetményeket, hirdetéseket,

- ingatlanáról a közterületre szennyvizet kienged.

 

Közterületek használatával kapcsolatos magatartások

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

- a közterületet engedély vagy bejelentés nélkül veszi igénybe,

- a közterületet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy más célra használja,

közterület-használati díjat határidőre nem fizeti meg,

- mezőgazdasági, vagy vállalkozói, magángazdasági tevékenység ellátáshoz szükséges gépjárművet tartósan közterületen tárol,

- közterületen hatósági jelzés nélküli járművet, üzemképtelen, meghibásodott, lejárt műszaki érvényességű járművet 72 órát meghaladó időtartamban tart,

- a közterületet vagy annak egy részét engedély nélkül bármilyen eszközzel vagy anyaggal elhatárolja, elkeríti, így különösen az ingatlan előtti közterületen elkerítés céljából köveket, oszlopokat vagy egyéb fizikai akadályt helyez ki,

 

Állattartással kapcsolatos szabályok megszegése

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

- olyan helyen tart állatot, ahol a helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (VI. 14.) önk. számú rendelet vagy a környezetvédelemről szóló 10/1998. (VI. 22.) önk. sz. rendelet (a továbbiakban: környezetvédelmi rendelet) tiltja,

- az állattartás céljára szolgáló létesítmények építésével, azok elhelyezésével kapcsolatos szabályokat megszegi, az állat tartására szolgáló létesítmény és kifutója, valamint a trágyatároló vonatkozásában meghatározott védőtávolságokat nem tartja be,

- nem gondoskodik az állatok elhelyezésére szolgáló épületek naponkénti takarításról, a rendszeres fertőtlenítésről, az építményekben található kártékony állatok irtásáról,

az állattartásra szolgáló helyet nem keríti el,

- az állattartás során nem biztosítja az állat oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra, a közterületre ne tudjon átjutni,

- a tulajdonában lévő eb veszettség elleni oltásáról évente – az eb első évében két alkalommal - nem gondoskodik,

- ebet – a vakvezető kutya, valamint az intézmény őrzését szolgáló őrző-védő eb kivételével – vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helységbe, élelmiszerboltba vagy más kereskedelmi tevékenységet folytató üzletbe, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, a temető területére, játszótér, sportpálya és a strand területére beenged, illetve bevisz,

- közterületen ebet póráz nélkül, illetőleg nagytestű ebet póráz és szájkosár nélkül sétáltat,

- az ebet bekerítetlen ingatlanon szabadon tartja, felügyelet nélkül kóborolni hagyja,

- a kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy az a környező lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét, nyugalmát zavarja,

- a kedvtelésből tartott állatot úgy tartja, hogy az anyagi kárt okoz, továbbá az emberi életet, testi épséget és egészséget veszélyezteti.

kutya.jpg

 Kiegészítés: Tájékoztató a felelős ebtartás szabályairól. Megjelent a Bogdányí Híradó 2020. júniusi szám 4. oldal. Írta: Dunabogdány Jegyzője

 

Települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok megszegése

A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

- az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot nem a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet előírásai szerint gyűjti, adja át a szolgáltatónak,

- az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot közterületen, a szelektív hulladékgyűjtő edényzetbe vagy mellé, illetve egyéb nem engedélyezett helyen rak le vagy helyez el, vagy a jogosult hozzájárulása hiányában más gyűjtőedényzetébe, zsákjába helyezi el,

- lomtalanítási időszakot kivéve hulladékot közterületen tárol,

- a szelektíven gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő edényzetbe ott el nem helyezhető, nem megfelelő hulladékot helyez el,

 

Kiegészítés:

A hulladék elszállítás rendje Hulladékelszállítási naptár (2023.) Részletes információk a kommunális hulladék, a házhoz menő szelektív hulladék, zöldhulladék, lom, és veszélyes hulladékok elszállításról. Szelektív hulladék gyűjtésre alkalmas zsákok beszerezhetőek a Piroska Vegyeskereskedésben (2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 64.).

hulladeknaptar.jpg

szelektiv-hulladekgyujto.jpg

Használt sütőolaj: Hajó utca buszfordulónál elhelyezett gyűjtőpont, és COOP üzlet (Kossuth Lajos utca 130.) 80 Ft/liter értékű kuponnal!

Használt fényforrások: Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben

Használt elemek: helyi óvoda és iskola

- Zöldhulladék: Házhozmenő zöldhulladék gyűjtés minden hónap 3. szerdai napján. Tűzgyújtás, égetés helyett komposztálni is lehet otthon, vagy a saját ingatlanon belül. Fizetős szolgáltatásként lehetőség van zöldhulladék lerakására a Zöldhulladék Dunakanyar dunabogdányi cég telephelyén is.

 

A helyi környezet védelmével kapcsolatos magatartások megszegése

 A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt hulladékot, olajos fűrészport, szerves vagy állati hulladékot éget,

hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék, egyéb gyúlékony anyag stb.) nyílt téren éget el,

-az avar és kerti hulladék égetését nem a környezetvédelmi rendeletben foglaltaknak megfelelően és időszakban végzi. Kiegészítés: Az önkormányzat ide vonatkozó korábbi helyi szabályozását hatályon kívül helyezte 2021. március 10-től. Így az országos szabályozás az irányadó: tilos az avar és kerti hulladék égetése.

- fát engedély nélkül kivág, megcsonkít,

- a zöldfelületeket bármilyen módon károsítja, a zöldfelületek építményeit, tartozékait megrongálja, megsemmisíti,

- a közterületen elhelyezett virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja,

- játszóterekre, gyepfelületekre, parkosított területekre és más zöldfelületre gépkocsival vagy egyéb járművel – a fenntartást, fejlesztést, vagy hulladékszállítást végző gépjárművek kivételével – behajt, beáll.

- A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki 12,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel Dunabogdány Község közigazgatási területén, a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 10/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet alapján súlykorlátozással érintett helyi közútra engedély nélkül behajt, vagy azt az engedélytől eltérő módon használja.

behajtas.jpg

- Amennyiben magasabb szintű jogszabály máshogy nem rendelkezik, tilos és a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki Dunabogdány község közigazgatási területén közterületen – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – szeszesitalt fogyaszt.

 

 

Dunabogdány Község Önkormányzata 10/1998 (VI.22.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Közterületek tisztántartása, hulladékgyűjtés

 Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni

- az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méteres széles területsás), illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, a úttestig terjedő teljes terület

- a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai

tisztántartásáról, hó -, illetve jégmentesítéséről, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

Az ingatlan tulajdonosai kötelesek az ingatlanukat a település követelményeinek megfelelően rendben tartani. Ennek érdekében:

  • az ingatlan utcáról látható részén a településképet zavaró építmény, tárgy, anyag (pl. viskó, ól, kiselejtezett gép, építőanyag-törmelék, stb.) elhelyezése tilos,
  • kötelező elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártevő rovarok és állatok irtása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak folyamatos nyesése, stb.)

Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt az üzemelési időben az üzemelő köteles tisztán tartani.

- A közterületek, a sportolás célját szolgáló területek szennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében a területeken szemetet (papír, gyümölcslé, konzervdoboz, üveg, ételhulladék, stb.), szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni nem szabad. Mindezek vonatkoznak a külterületekre is.

-Tilos a közterületre építési törmeléket, salakot vagy szemetet kihordani, vagy szennyezett vizet kiönteni. A keletkezett salak, törmelék elszállításáról saját költségen az köteles gondoskodni, akinél keletkezett.

A tiltott szeméttelepek felderítése és felszámoltatása a Polgármesteri Hivatal feladata.

- Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a település közigazgatási területén csak közegészségügyi szempontból veszélytelen szóróanyagot (fűrészpor, homok, hamu, finom szemcséjű salak, zúzott kő, stb.) lehet használni. A Polgármesteri Hivatal külön engedélyével - indokolt esetben - magnézium-klorid használható. A felhordott sarat szükség szerint többször el kell távolítani. Tilos a kősóval történő síkosságmentesítés a betonozott közlekedő utak és a növényzet megóvása érdekében.

 

A víz minőségének védelme

- A Duna által a partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton, továbbá a parti vizek sávján található szemét, uszadék és hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról közvetlen a vízparti ingatlan tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.

Törekedni kell a szemét Dunába jutásának megakadályozására.

- A vízfolyások, árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról.

- Azok a háztartások, amelyek nincsenek rákötve a helyi szennyvízrendszerre, számlával igazolni kötelesek, hogy a vízfogyasztással közel azonos mennyiségű szennyvizet az erre kijelölt szennyvíztisztítóban helyezték el.

- A község egész közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag vagy hulladék talajba, illetve vízbe jutását, beszivárgását. Ilyen anyagot talajba illetve vízbe juttatni (elásni) tilos.

- A szennyvizet a belvízelvezető árokba bevezetni tilos.

- Ásott kútba csapadékvizet vagy szennyvizet bevezetni tilos.

 

Kiegészítés: 

Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2019. (V.14) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A köztisztasággal és településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Dunabogdány Község Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. Cél a község termőtalajának és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület védelme.

A közszolgáltatás nyújtására kijelölt közszolgáltató a Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) 

 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja

Igénybevétel egységára: 5.320,- Ft/m3 + ÁFA,

ÁFA, ahol a közszolgáltatás díja fordulónként fizetendő, mely forduló 5 mmennyiséget jelent.

 

Álltatok tartása

 A terjedelem miatt lásd a fenti rendelet V. fejezetét.

 

Zöldterületek védelme

- Aki a közterületen a fákat megsebzi, csonkítja, cserjéket megrongálja (tiporja, letépi), a szabálysértési eljárás következményein kívül köteles a zöldkár értékének megfelelő kártérítést fizetni.

- Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett műtárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat vagy egyéb állatot pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. Az állatok elpusztítója a mindenkor érvényes kártérítési jegyzék szerint köteles kártalanítást fizetni.

- A közterületeken elhelyezett szobrokra, emlékművekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékművek, szobrok környezetébe nem illő tárgyak elhelyezése is.

Tilos a zöldterületeket beszennyezni, környékükön szemetet elszórni.

 

Zajjal járó tevékenység szabályozása

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó zöldfelület-fenntartási, kertépítési tevékenység, barkácsolási, építési, szerelési munkák, zajt keltő gépek és gépesített kéziszerszámok, eszközök használata

a) munkanapokon 8:00 és 19:00 óra között

b) szombaton 8:00 és 14:00 óra között engedélyezett,

c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más időszakban tilos.

 zaj.jpg

 

Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje 

Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2016. (VI.15.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

 A lakosság nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítása, továbbá az ifjúság és a közrend védelme érdekében az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása.

 A vendéglátó üzletek

a) hétfőtől csütörtökig 22.00 – 06.00 óra között,

b) pénteken és szombaton 24.00 – 06.00 óra között, valamint

c) vasárnap 22.00 – 06.00 óra között

a (2) és (3) bekezdésben szabályozottak kivételével – nem tarthatnak nyitva.

Kivételek: december 31-én 22.00 órától az azt követő nap 06.00 óráig.

Eltérő nyitvatartást – legfeljebb 02.00 óráig – engedélyezhet a jegyző.

 

Településkép

A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Az 5/2019 (V.14.) településképi rendelet a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre ad válaszokat. Településképi véleményezési eljáráshoz szükséges információk.

 tak.jpg

 

Helyi adók

Dunabogdány Község Önkormányzata 18/2007 (XII.19) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Építményadó (évente): Lakásoknál 150,- Ft/m2       Üdülés céljára használt építmény 750,- Ft/m2  vállalkozási tevékenység céljára szolgáló építmény esetében 180,- Ft/m2 évente.

Idegenforgalmi adó személyenként és vendég éjszakánként: 400,- Ft/fő.

Helyi iparűzési adó 2 %

 

/A jó polgár büszkén és tisztességesen befizeti az adókat, nem kerüli el azokat, mert tudja, hogy a közösség javát szolgálják, ugyanakkor odafigyel a közpénzek felhasználására és adott esetben számon is kér./

 

Vadkár-elhárítás

Elejtés vezető: ifj. Gál István, T: 70/504-4469, E-mail: vadkar@dunabogdany.hu

 

Iskolai fitnesspark használati rendje

 A fitneszpark nyitvatartása: Hétfőtől-Péntekig 17:00-20:00 óráig. Hétvégén 8:00-20:00 órág. Dohányozni és kutyát bevinni tilos.

 fitnesspark.jpg

fitnesspark2.jpg

 

Strand szabályzat

strand.jpg

 strand-szabalyzat-1-1.jpg

 

strand-szabalyzat-2-1.jpg

 

Sportpályák használata

Az iskolai sportpályát iskolaidőn kívül lehet használni.  A sporttelepen a salakpályán és a kapu mögötti füves területen lehet használni, a füves nagypályát nem lehet. A strandon lévő pályán bármikor lehet használni.

 

foci.jpg

 

Játszótéri homokozó

homokozo.jpg

 

Utószó

Van egy érdekes története ennek az összeállításnak. Sok évvel ezelőtt egy bogdányi civil személy hívta fel rá a figyelmemet, hogy más településeken, kiadtak olyan egyszerű, közérthető kiadványokat, amelyek az adott település közösségi együttélési szabályairól szólnak. Ezekből ötletet merítve, magam is javaslatot tettem még 2017.02.03-án önkormányzati képviselőként a Képviselő-terstületnek arra, hogy a bogdányi Polgármesteri Hivatal is késztítsen és adjon ki  egy ilyen 'hivatalos' kiadványt. Az emberek jobban betartanák a szabályokat, ha jobban ismernék. Többször foglalkoztunk is ezzel (egy részét meg is írtam), és el is indult egy munkafolyamat, de mégsem lett belőle azóta sem semmi. Most már "helyet cseréltünk", a civil személyből képviselő lett, a képviselőből civil. De az eredmény változatlan. Több mint 6 év után, gondoltam akkor most már megcsinálom magam. Lehet, hogy nem profi, nincs kinyomtatva színes-szagos lapokra, de amíg nincs más, talán addig is hasznos lesz valamennyire a bogdányi lakók és polgárok számára. Aki esetleg hibát talál benne, jelezze nyugodtan.

Rokfalusy Balázs


Megosztás a Facebookon