Mi folyt itt? (3. rész)

MI FOLYT ITT? (3. rész)

 

Bogdány közügyeit követő polgárok talán emlékeznek rá, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt ezzel a címmel írt cikkem után több korábbi képviselő is tollat ragadott, hogy elmondja a magáét ebben az „vizes-ügyben”. Szinte bombaként robbant, amikor 2019.09.10-én a Fővárosi Vízművek egyebek mellett arról tájékoztatta a Képviselőtestületet és a kamerán keresztül a lakosságot, hogy a bogdányi kutakból kitermelt ivóvíznek csak 27%-át számlázták ki és a „maradék” 73% elfolyt, vagy illegálisan fogyasztották. Ez az arány a Fővárosi Vízművek ~150 éves történetében példa nélküli negatív rekord. De, ami még ennél is nagyobb probléma legalábbis bogdányi szemszögből, hogy -vélhetőleg ezzel összefüggésben- Budapesttől Pilismarótig a legdrágább vízdíjat mi bogdányiak fizetjük. Az akkori cikkhullám után ismét nagy csend lett. Most azonban újabb, közérdeklődésre számot tartó információk vannak, amiket szeretnék megosztani Önökkel.

A 2019.11.11-i Képviselő-testületi ülésen a jegyzőkönyv szerint Dr. Hidas András képviselőtársam indítványozta, hogy a dunabogdányi vízbázis ügyéről is tárgyaljon a Képviselőtestület. Zárt ülés keretében Dr. Incze Álmos Tamás, az önkormányzat ügyvédje jelenlétében erre sor is került, ahol felmerült az a kérdés, hogy az Önkormányzatnak, mint a víziközmű tulajdonosának kell-e jogi lépéseket tenni illegális vízvételezések miatt, pl. feljelentést tenni ismeretlen tettes ellen? A zárt ülésen (tehát nyilvánosság elől elzárt) és szóban kapott tájékoztatást szerettük volna írásban és nyilvánosságra hozható formában is megkapni.

A 2020.02.10-i képviselő a Képviselő-testületi ülésen Dr. Hidas András képviselőtársam jegyzőkönyvbe is rögzítve jelezte, hogy: „Megítélése szerint egy egyszerű nyilatkozat szükséges lenne az Önkormányzat részéről a vizes ügyben, hogy van-e ebben az Önkormányzatnak valamilyen jogi lehetősége vagy kényszere.” 

Azóta többször türelmesen kértük mindketten ezt az írásos jogi tájékoztatást a Polgármesteri Hivataltól, illetve annak ügyvédjétől, de hiába. Októberben már elkezdtünk megfogalmazni egy képviselői interpellációt az ügyben, annak érdekében, hogy megkapjuk írásban és nyilvánosságra hozható módon ezt a jogi állásfoglalást. Két új képviselőtársunk, Balogh Arnó és Spanisberger Anna is jelezte a csatlakozási szándékát ehhez. (Négy fő már a Testület többsége.) Ám ekkor hirtelen, 2020.10.22-i keltezéssel csak megérkezett a várva-várt jogi állásfoglalás.

Ezt követően feltettem a kérdést levélben a Képviselő-testületben, hogy a Polgármesteri Hivatal tervezi-e ezt megjelentetni? Ha esetleg nem, akkor ezt kezdeményezném. Még további két levél után megkaptam a választ 2020.11.24-én a Jegyző úrtól: „Az Önkormányzat részéről a jogi állásfoglalás megjelentetését nem tervezzük. Ügyvéd Úr jelezte, hogy részéről nincs akadálya a nyilvánosságra hozatalnak. Saját név alatt belátásod szerint megjelentetheted. Fontos megjegyezni, hogy önmagában az állásfoglalás közzététele nem ad teljes körű képet az ügyről.”

Következzék a levél az önkormányzat ügyvédjének levele.

„1./ Az Önkormányzat a Fővárosi Vízművekkel kötott Bérleti es Üzemeltetési szerződést, amely szerződes alapján a bérlő végzi a közműhálózat üzemeltetését.

2./ Az üzemeltetés során feltárt esetleges illegális bekötések kapcsán a szükséges feljelentést a Fővarosi Vízművek tudja és köteles megtenni, hiszen ő az üzemeltető, ő rendelkezik olyan konkrét információkkal, tárgyi, technikai és személyi feltételekkel, amelyek alapján bűncselekmény elkövetését észlelni tudja.

3./ Az Önkormányzat a bérleti és üzemeltetési szerződés alapján határozott mertekű bérleti díjra jogosult. Az esetleges illegális bekötésből eredő kár nagyrészt az üzemeltetőnél, a Fővárosi Vízműveknél keletkezik.

4./ Az Önkormányzatot kár - de ebben az esetben is csak közvetve - esetlegesen a meg nem fizetett közműfejlesztési hozzájárulás elmaradásából érheti, azonban ennek öszszege nem határozható meg, erre csak az adott illegális bekötés felderítésekor nyílik lehetőség.

5. A kár közvetett, hiszen a viziközmű fejlesztési hozzájárulást is a szolgáltató saját javára szedi és használja fel, így az önkormányzat és a szolgáltató közötti elszámolás csak az üzemeltetési szerződés esetleges megszüntetése esetén merül fel.

6./ Jelenlegi ismereteim alapján nem látok sem lehetőséget, sem pedig kötelezettséget egy esetleges büntetőeljárás megindítására az Önkormányzat részéről az alábbi okok miatt:

a./ Büntetőeljárás feljelentés alapján indulhat. Ahhoz, hogy a nyomozó hatóság bűncselekmény alapos gyanúja esetén a nyomozást elrendelje a feljelentésben törekedni kell a bűncselekmény gyanújának megítéléséhez feltetlenül szükséges tények kellő részletességgel történő rögzítésére, így az elkövetés korülményeire, annak helyére, idejére, az elkovető személyére és a bűncselekmény elkövetését alátámasztó bizonyítékok, bizonyítási eszközök (pl. az elkövetéshez használt eszköz, okirati bizonyítékok, tanúk) megjelölésére. Amennyiben a bűncselekmény következtében kár is keletkezett, úgy célszerű, ha a sértett polgári jogi igénnyel kapcsolatos nyilatkozatát is tartalmazza.

b./ Jelenleg sem konkrét tényeket (Id, mikor, hol végzett illegális rákötést, vagy egyáltalán mely területen merülhet fel ennek gyanúja) nem tud az Önkormányzat megjelölni, továbbá ezek hiányában az esetleges kár mértékét sem tudja megmondani. Ebből adódóan az Önkormányzat nincs olyan informació birtokában álláspontom szerint, amely bűncselekmény elkövetésének konkrét alapos gyanújat felvetné, s ezert köteles lenne büntetőeljárást indítani. Azon megállapítás, hogy a nem számlázott víz mennyiségének nagy része biztos lopásból ered álláspontom szerint nem elegendő konkrét büntetőeljárás megindításához.

Budapest, 2020.10.22.”

 

Eme ügyvédi nyilatkozatból az olvasható ki, hogy ez a múltba nyúló ügy a jelenlegi képviselőket nem terheli. Az Önkormányzat részéről sem lehetőség, sem kötelezettség nincs büntetőeljárás indítására. Ez megnyugtathatja ugyan a jelenlegi képviselőket a felelősség szempontjából, de ettől még továbbra is homályos, hogy „mi folyt itt”, és továbbra is a környék legmagasabb vízdíját fizetjük.

 

***

További információk végett 2020.10.22-én írásban fordultam a Fővárosi Vízművek kommunikációs osztályvezetőjéhez is. Röviden felidéztem, hogy 2019.09.10-én tartott Képviselő-testületi ülésen ígéretet tettek arra, hogy az új Képviselő-testületet tájékoztatni fogják ennek a kampánynak a részleteiről (amnesztia hirdetésével rendezni az illegális bekötéseket). Az alábbi kérdésekre szerettem volna válaszokat kapni:

- Jelenleg mekkora az NSZV (Nem számlázott víz) aránya a településen? A 2019.12.31-ig meghirdetett amnesztia lehetőségével mennyi lakossági ügyfél élt? Ezek mennyivel csökkentették az NSZV-t; illetve mennyi üzleti ügyfél élt? Ezek menynyivel csökkentették az NSZV-t?

- 2017.01.01-től kezdődően -amióta a Fővárosi Vízművek végzi az szolgáltatást- menynyi lakossági és üzleti ügyfél esetében találtak illegális vízvételezést, ami nem tartozott az amnesztia hatálya alá? Ezek összességében mennyivel csökkentették az NSZV-t? Ezek összességében mennyi elmaradt vízdíjat, mennyi közműfejlesztési hozzájárulást, mennyi bírságot, és mennyi kötbért fizettek be? Történt-e, és ha igen mennyi esetben rendőrségi feljelentés? Ezek milyen eredménnyel zárultak?

- Összesen mennyi közműfejlesztési hozzájárulást fizettek az illegális vízvételezésen ért, és amnesztiában nem részesült üzleti ügyfelek? Összesen mekkora összeg került így átutalásra ezzel kapcsolatba az Önkormányzat részére?

- Említésre került a jegyzőkönyvben, hogy „volt olyan is, ahol részletfizetési szerződés született”. Az Ügyfél megnevezése nélkül milyen részletfizetési szerződés született? (Mekkora összeg? Hány részletben? Milyen időütemezésben?)

- A Bogdányi Híradó helyi újság 2020. januári számában megjelent egy írás, egy volt képviselő tollából (Liebhardt András), aki korábban közérdekű adatigényléssel fordult a Rendőrséghez és a Fővárosi Vízművekhez is az ügyben és az alábbit közölte: „A Fővárosi Vízművek Zrt. egy esetben tett feljelentést 2019. március 7-én a Szentendrei Rendőrkapitányságon. Ipari fogyasztóról van szó, ez az egyetlen felderített eset önmagában jelentősen, 16 százalékkal csökkentette községünkben a nem számlázott víz arányát. A Btk. rendelkezéseibe ütköző bűncselekmény gyanúja (lopás bűntette) miatt indult nyomozást, 2019. augusztus 27-én felfüggesztették, mert a nyomozó hatóság nem tudta megállapítani az elkövető kilétét.”

A kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ez a feljelentett ipari fogyasztó azonos-e azzal, akivel részletfizetési szerződés köttetett? Ha igen, akkor milyen indokkal zárták le a nyomozást, amikor az Ügyfél a részletfizetési szerződéssel gyakorlatilag elismeri a felelősségét?

 

A feltett kérdéseimre az alábbi válasz érkezett 2020.11.05-én.

 

„Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Balázs!

A Dunabogdányi NSZV csökkentési kampány meghirdetését, a képviselő-testületi ülésen elhangzottakhoz képest, technikai okokból kifolyólag 2020. tavaszára terveztük. Azonban az idei év március elején kezdődő járvány gyökeres változást hozott mindenhol a világban, így Társaságunknál is. A kampányt a fenti okok miatt elhalasztani kényszerültünk. A település lakóinak részére felajánlott amnesztiát továbbra is szándékunkban áll a későbbiekben népszerűsíteni, azonban jelen helyzetre való tekintettel bizonytalan ideig nem kerül kihirdetésre. Kérjük döntésünk elfogadását, megértését, és további türelmüket.

Üdvözlettel, dr. Dienes Adrienn, koordinációs és kapcsolattartási osztályvezető dr. Paksi Piroska, értékesítési és ügyfélszolgálati igazgató”

 

Érthető, hogy a járvány miatt el kellett halasztani a kampányt, de a többi kérdésre -amelyek függetlenek a járványtól- nem kaptunk válaszokat. Azt hiszem ez a rendszerváltás óta eltelt időszak eddigi legkülönösebb helyi ügye, amely a sárga csekkeken befizetésén keresztül minden tisztességes bogdányi polgárt érint hónapról-hónapra. Hiszen Budapesttől-Pilismarótig 1 m3 ivóvíz ára mindenhol 216-218 Ft körül alakul, különös módon egyedül csak itt Bogdányban 357,8 Ft! (Képzeljük csak el ezt a különbséget pl. benzinárban is. Ugye!?) Az, hogy hogyan s mint volt a múlt, továbbra is homályos, és formálisan aligha fog szerintem tisztázódni. De azért a bogdányi kollektív bölcsesség valahogy úgyis mindig „összerakja” a mozaikokat, tán még tanulságokat és következtetéseket is levon.

Végezetül, forduljunk a jelen és a jövő felé. Ezúton is szeretném felvetni, hogy a jelenlegi Képviselő-testület kezdeményezze az illetékes árszabályzó hatóságnál a vízdíj csökentését a környező települések szintjére. Ha sikerül, az nyereség minden bogdányi számára. Ha nem, akkor is legalább megpróbáltuk képviselni a bogdányiak érdekét. Mert az egyszerűen nonszensz, hogy ugyanazért a szolgáltatásért ~60%-kal többet fizessünk, mint a környező településeken lakók.

Rokfalusy Balázs, képviselő

 

 

 

Dióhéjban, adott:

- a Polgármester, aki végigvisz egy Szolgáltató-váltást

- az új Szolgáltató, aki az átvétel után tájékozat, hogy a 150 éves történetében egyedülálló negatív rekordra (73%) derült fény a nem számlázott víz arányára vonatkozóan (elfolyt + illegálisan fogyasztott víz)

- a környék legdrágább vízdíja (Budapesttől -Pilismarótig)

- az önkormányzati tulajdon a vízi közműben (és ne feledjük, valaha volt az Önkormányzatnak egy Víziközmű Kht-ja is)

- néhány újabb képviselő, aki próbál utána járni, hogy mi a fene folyt itt

- néhány régebbi képviselő cikke, akik próbálnak, de nem tudnak ésszerű magyarázatot adni

- a Rendőrség, aki lezárt egy nyomozást

- az Önkormányzat fizetett ügyvédje, aki közel 1 év után reagál a  képviselők kérésére egy jogi állásfoglalás ügyében

- a Polgármesteri Hivatal, aki nem kívánja nyilvánosságra hozni az ügyvéd jogi állásfoglalását

- egy jegyzőkönyv, amiben utalás történik egy részletfizetési megállapodásra

- az új Szolgáltató, aki rendet tesz, de udvariasan elkerüli a válaszadást a kérdésekre

- és végül a bogdányi fogyasztók, polgárok, akik minden hónapban fizetik a környék legmagasabb vízdíját.

 

dr-incze-almos-jogi-allaspontja.pdf

 

 

fovarosi-vizmuvek-valasza.png


Megosztás a Facebookon